[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
รวมเว็บไซด์
กรมบัญชีกลาง

ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง

กรมส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค้นหาจาก google
หมวดหมู่ blog
stats3
Check PageRank

 
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจันทนา สืบเสน
อังคาร ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 4737    จำนวนการดาวน์โหลด : 646 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
 
ชื่อวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย     นางจันทนา สืบเสน
ปีที่พิมพ์      2559
 
 
 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เยาวชนไทยใส่ใจค่านิยม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพงพอใจของนักเรียนชน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 โ รงเรียนบ้านห้วยน้าพุ สังกัดสำนักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เยาวชนไทยใส่ใจค่านิยม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบ วัดความพงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชนไทยใส่ใจค่านิยม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบค่า
ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตมเกณฑ์ 80.41/84.37
2. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.  นักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับ มาก


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/ม.ค./2560
      การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วิถีถิ่นวิถีไทย ในเมืองประจวบคีรีขันธ์ สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (มัธยมศึกษาปีที่ 2) 3/ม.ค./2560
      รายงานการใช้เกมวิทยาศาสตร์ตามเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 26/พ.ย./2559
      รายงานผลใช้แบบสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ ชุด วรรณยุกต์สุขสันผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 28/ก.ค./2559
      รายงานผลใช้แบบสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนผันเสียงวรรณยุกต์ ชุด วรรณยุกต์สุขสันผันอักษร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 28/ก.ค./2559


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล
krutessaban.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5