[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจันทนา สืบเสน
อังคาร ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 5648    จำนวนการดาวน์โหลด : 1620 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
 
ชื่อวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย     นางจันทนา สืบเสน
ปีที่พิมพ์      2559
 
 
 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เยาวชนไทยใส่ใจค่านิยม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพงพอใจของนักเรียนชน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 โ รงเรียนบ้านห้วยน้าพุ สังกัดสำนักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เยาวชนไทยใส่ใจค่านิยม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบ วัดความพงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชนไทยใส่ใจค่านิยม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบค่า
ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่องเยาวชน ไทยใส่ใจค่านิยม สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตมเกณฑ์ 80.41/84.37
2. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.  นักเรียนชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับ มาก


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 24/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง รายวิชา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22/ส.ค./2562
      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K–W–D–L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18/ส.ค./2561