[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 5543    จำนวนการดาวน์โหลด : 1628 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ ชื่อวิจัย รายงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย สุธาทิพย์ นิโกรธา
ปีที่พิมพ์ 2559
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ เมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ ศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values จ านวน 24 แผน รวม 24 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษา อังกฤษ จ านวน 40 ข้อ โดยข้อทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.34-0.74 และมีค่าอำานาจ จำแนกอยู่ระหว่าง0.26-0.68 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.83 และ (4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values จำนวน 15 ข้อ ผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.81 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Sample)
     ผลการศึกษาพบว่า
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.56/80.42
2. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.33, S.D. = 0.32)


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 19/ก.ย./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 14/ก.ย./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/ก.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 31/ส.ค./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) 28/ส.ค./2562