[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 5481    จำนวนการดาวน์โหลด : 1491 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ ชื่อวิจัย รายงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย สุธาทิพย์ นิโกรธา
ปีที่พิมพ์ 2559
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ เมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ ศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values จ านวน 24 แผน รวม 24 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษา อังกฤษ จ านวน 40 ข้อ โดยข้อทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.34-0.74 และมีค่าอำานาจ จำแนกอยู่ระหว่าง0.26-0.68 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.83 และ (4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values จำนวน 15 ข้อ ผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.81 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Sample)
     ผลการศึกษาพบว่า
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.56/80.42
2. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.33, S.D. = 0.32)


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดการสอน วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่อง ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 23/พ.ค./2562
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/พ.ค./2562
      การนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 23/มี.ค./2562
      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 23/มี.ค./2562
      รายงานการใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด คุณธรรมนำชีวิต 26/พ.ย./2561