[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการศึกษาพฤติกรรมทางด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ

เจ้าของผลงาน : นางสาววริฐา ไมตรีจิต
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1158    จำนวนการดาวน์โหลด : 492 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 43 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
กระทรวงมหาดไทย
หัวข้อรายงาน   ผลการศึกษาพฤติกรรมทางด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ
ผู้รายงาน         นางสาววริฐา  ไมตรีจิต
ปีการศึกษา       2559
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการฟังโดยรวม  และรายด้าน  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์   โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทุกช่วง  2  สัปดาห์  กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือนักเรียนระดับปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2          ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  จำนวน 32 คน ใช้เวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวันจันทร์ อังคาร และ พุธ ของสัปดาห์ วันละ 20 นาที เครื่องมือในการศึกษา ครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  แผนการจัดประสบการณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระดับปฐมวัย เพื่อประเมินความสามารถด้านการฟัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า
          1.  ผลการศึกษาพฤติกรรมทางการฟังโดยรวม   ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาในสัปดาห์สุดท้าย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.14
          เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ทั้ง  4  ด้าน  หลังเสร็จสิ้นการพัฒนา  (สัปดาห์ที่  16)  พบว่า ด้านสนใจฟังเรื่องราวจนจบเรื่องได้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.40 ด้านจำแนกความแตกต่างของเสียงที่ฟังได้  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.83 ด้านฟังแล้วรู้ความหมายของคำ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.40 และด้านฟังแล้วจับใจความเรื่องที่ฟังได้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  97.92
          2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมทางการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยแยกรายด้าน  4 ด้าน  พบว่า พฤติกรรมทางการฟังของเด็กมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกด้านตามลำดับ ทุกช่วง 2 สัปดาห์  โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ 16  มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัด

 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/พ.ค./2562
      การนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 23/มี.ค./2562
      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 23/มี.ค./2562
      รายงานการใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด คุณธรรมนำชีวิต 26/พ.ย./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31/ส.ค./2561