[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสุธาทิพย์ นิโกรธา
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 920    จำนวนการดาวน์โหลด : 827 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อวิจัย    การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน          จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย   นางสาวสุธาทิพย์ นิโกรธา
ปีที่พิมพ์   2559
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ ศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values จำนวน 24 แผน รวม 24 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษา อังกฤษ จำนวน 40 ข้อ โดยข้อทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.67-0.78 และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.67 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.90 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values จำนวน 20 ข้อ ผลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.80-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย    t-test (Dependent Sample)
ผลการศึกษาพบว่า
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.47/80.38
2. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values มีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ชุด 12 Core Values โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.33, S.D. = 0.32)
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง สนุกกับ โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17/ส.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง สนุกกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 11/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดการสอน วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่อง ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 23/พ.ค./2562
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/พ.ค./2562
      การนิเทศการสอนพื้นฐานการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 23/มี.ค./2562