[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางทัศนีย์ พรมกลิ้ง
เสาร์์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 799    จำนวนการดาวน์โหลด : 639 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 28 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อผลงาน                  :   รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก
                                      เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด”   
                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้รายงาน               :  นางทัศนีย์  พรมกลิ้ง
สาระการเรียนรู้           :  ภาษาไทย     
สถานศึกษา                  :  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก
ปีที่รายงาน                   :  2561
 
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” 
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 38  คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)  หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เรื่อง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3)  คู่มือการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย ชุด “ มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “ มาตราตัวสะกด”สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  ดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมุติฐานด้วย t–test
 
          ผลการศึกษาพบว่า
          1.  หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพ 83.15/82.36  เป็นไปตามตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80
          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
          3.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 24/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง รายวิชา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22/ส.ค./2562
      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิค K–W–D–L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาโดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18/ส.ค./2561ความคิดเห็นที่ 1 เสาร์์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:29:25
  ข้อความ :

     ผลงานดีและเหมาะสมที่นำไปใช้กับเด็กๆ


โดย : Patpattmapon.38@gmail.com    ไอพี : 124.122.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 เสาร์์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:39:43
  ข้อความ :

     ผลงานยอดเยี่ยมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้สอนเด็กนักเรียนทำให้มีเนื้อหาน่าสนใจต่อยอดจากบทเรียนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดีจ้า


โดย : suni_manu@hotmail.co.th    ไอพี : 223.207.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 เสาร์์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:58:31
  ข้อความ :

     เป็นผลงานที่ดีมีเนื้อหาสาระเหมาะสำหรับไปทำการเรียนการสอนให้เด็กๆได้เป็นอย่างดี


โดย : nuniaroon@hotmail.com    ไอพี : 49.48.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 เสาร์์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 20:25:26
  ข้อความ :

     ขอบคุณค่ะ 😘😘😘 ✌✌✌✌✌✌✌


โดย : kittybum18@hotmail.com    ไอพี : 223.207.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 เสาร์์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:59:45
  ข้อความ :

     ผลงานน่าสนใจมากค่ะ 


โดย : nathamonmoontan@gmail.com    ไอพี : 182.232.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 อาทิตย์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:26:45
  ข้อความ :

     ผลงานสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้ดีมากๆค่ะ


โดย : vimon.kum@gmail.com    ไอพี : 110.78.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 อาทิตย์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:54:31
  ข้อความ :

     เป็นผลงานที่มีเนื้อหาดีมากๆคะ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดี และเป็นประโยชน์แกนักเรียนอีกด้วยคะ


โดย : bee_pigpink2424@hotmail.com    ไอพี : 1.47.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 อาทิตย์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 18:45:10
  ข้อความ :

     สุดยอด


โดย : Orasa_gea@hotmail.com    ไอพี : 223.207.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ webkrutessaban@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป