[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

เจ้าของผลงาน : นายนพดล เที่ยงธรรม
เสาร์์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 551    จำนวนการดาวน์โหลด : 254 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครู
                   กับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
ผู้วิจัย             นายนพดล  เที่ยงธรรม
ปีที่วิจัย           2560
โรงเรียน          เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
                   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
บทคัดย่อ
 
         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) (2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 45 คน โดยผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ด้วยตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970:607-610 อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด,2551) จากนั้นเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และทำการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีฉลากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของครู จำนวน 7 ด้าน รวม 32 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน รวม 24 ข้อ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) และท้ายแบบสอบถามมีแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับครูเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 45 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงหาค่าความถี่ (F) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมารตรฐาน (S.D.) และ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
 
          ผลการวิจัยพบว่า
          1.  การรับรู้ความสามารถของครูในโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) พบว่า การรับรู้ความสามารถของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสามารถที่จะขอความร่วมมือจากชุมชน รองลงมา คือ ความสามารถที่จะสร้างบรรยากาศทางบวกในโรงเรียน และด้านความสามารถที่จะขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความสามารถในการจัดระเบียบ
          2.  ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกของนักเรียน รองลงมาคือ ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน และด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
          3.  การรับรู้ความสามารถของครูโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า ค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ถึง สูงมาก โดยเรียงตามลำดับจากค่าความสัมพันธ์มากไปหาน้อย คือ ด้านความสามารถที่จะสร้างบรรยากาศทางบวกในโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านความสามารถที่จะขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ด้านความสามารถที่จะขอความร่วมมือจากชุมชน และด้านความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ตามลำดับ


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 19/ก.ย./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 14/ก.ย./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/ก.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 31/ส.ค./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) 28/ส.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ webkrutessaban@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป