[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สอบครูเทศบาล สอบบรรจุครู พนักงานครูเทศบาล
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
stats3
Check PageRank
thstats-verify

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายณัฎฐพัชร์ ปิ่นโชติกาญจนกุล
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 288    จำนวนการดาวน์โหลด : 31 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข   วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข  วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข  วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561 นักเรียน 40 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข  
วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และการทดสอบ ที (t-test Dependent)
               ผลการศึกษาพบว่า
1. การหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข  วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำแนกเป็น
    1.1 การประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข   วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมมาก  
    1.2 เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข   วิชาสังคมศึกษา 1
ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีค่าประสิทธิภาพ โดยรวมเท่ากับ 85.53/83.50
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
         ผลการหาคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  หลักพุทธธรรม นำความสุข  
วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่พบว่า  เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข   มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง สามารถมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้และการพัฒนาบทเรียนในรูปแบบเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง หลักพุทธธรรม นำความสุข  วิชาสังคมศึกษา 1 ส 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    มีค่าเท่ากับ 0.7163
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยบทเรียนเอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50  อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 19/ก.ย./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 14/ก.ย./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1/ก.ย./2562
      การพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 31/ส.ค./2562
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) 28/ส.ค./2562